Remembering Terry "Thunder" Hughley (b. 03/26/54 d. 06/26/15) - bluesphotosbydonmcghee

Terry "Thunder" Hughley, Charles "Buddy" Smith
Detroit Jazz Fest 2006

5565695TerryThunderHughleyCharlesBuddySmithDetJazzFest2006